Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H MODISSIMO Α.Ε. αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συναλλάσεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά: υποψήφιοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι, υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, καταναλωτές.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας.

Με τη συναλλαγή σας μαζί μας, τη χρήση των υπηρεσιών μας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας (βλ. Όρους Χρήσης της) και την ενημέρωσή σας με την παρούσα Πολιτική, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους που περιγράφονται εδώ και οι οποίοι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Τί είναι ο GDPR: Ο GDPR (“General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation-Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων’’, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία (Οδηγία 95/46/ΕΚ). Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8.1. του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16.1. της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (δηλαδή: δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας, άρθρο 83 του Κανονισμού).

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα σας: Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, έγχαρτη ή σε ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών – χρεωστικών – προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠ∆ 2016/679), του εθνικού νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των δεδομένων σας? Η παραχώρηση των δεδομένων στην επιχείρησή μας μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή να είναι και προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που θεωρούνται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για εμάς η παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε: Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:

 • οι πελάτες μας: όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας (ονομ/μο, ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, email, τηλέφωνο επικοινωνίας για φ.π., για ατομικές επιχειρήσεις ή για νόμιμο εκπρόσωπο εταιριών, κόστος παραγγελίας) για να εκτελέσουμε την παραγγελία σας και να εκδώσουμε το νόμιμο παραστατικό ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απευθείας ή/και online προϊόντα ή υπηρεσίες μας, όταν καλείτε αριθμούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον τελικό χρήστη (B2C) ή υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (B2B) ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, mobile marketing κλπ και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησής μας, όπως οι σελίδες μας σε fb και άλλα social media (ονοματεπώνυμο, mail, τοποθεσία). Επίσης, όταν μας στέλνετε emails στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected] με στοιχεία ή έγγραφα δικά σας ή τρίτων προσώπων (πχ μελών οικογενείας σας ή εντολέων σας, σε περίπτωση που εσείς είστε δικηγόροι ή λογιστές).
 • οι εργαζόμενοί μας: όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας (προσωπικά στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας όπως: τηλέφωνο, email, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επίσημα στοιχεία ληξιαρχείου, υπηκοότητα, προϋπηρεσία για τις τριετίες,  δεδομένα ασφάλισης, δεδομένα πρόσληψης, παρουσίες για το Βιβλίο Αδειών, μισθός,  επιδόματα, κρατήσεις, τραπεζικός λογαριασμός για τις πληρωμές, εργασιακές παροχές, απολυτήριο, στοιχεία σπουδών, λοιπά στοιχεία Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), για την εκπλήρωση των εργοδοτικών, ασφαλιστικών, φορολογικών υποχρεώσεών μας προς εσάς και τις αρμόδιες αρχές.
 • οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι: όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας (φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας, email, σπουδές, προϋπηρεσία, ξένη γλώσσα, δίπλωμα οδήγησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις) προσυμβατικά για το ενδεχόμενο σύναψης σύμβασης, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσόντων σας.
 • οι άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες μας: στον εξωτερικό μας λογιστή δίνουμε, ως Υποκείμενο των Δεδομένων, τα δικά μας προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, έδρα, ΑΦΜ-ΔΟΥ, ΑΜΚΑ)  για καταχώρηση, και, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, τα δεδομένα τρίτων (εργαζομένων μας, πελατών κλπ), που περιέχονται στα παραστατικά που τους παραδίδουμε, οπότε και αυτοί έχουν αντίστοιχα θέση: Υπεύθυνου Επεξεργασίας  για τα δικά μας προσωπικά δεδομένα, ως φ.π/ιδιώτη και επαγγελματία, και θέση: Εκτελούντος την  Επεξεργασία για τα δεδομένα των τρίτων. Στην εταιρία Courier, διαβιβάζονται το ονομ/μο σας, η διεύθυνση αποστολής, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και τυχόν διευκρινιστικά σχόλιά σας.
 • Και γενικότερα: όταν καλείτε αριθμούς μας / όταν μας στέλνετε email, ή συμπληρώνετε αίτηση, φόρμα, φυλλάδιο ή παραγγελία / όταν επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για αγορές είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας / όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας / όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων και κηδεμόνων σας / όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους, ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες / όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας www.modissimo.gr μέσω της οποίας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, διά των  cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ. (δείτε εδώ την Πολιτική cookies) / όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κ.λπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών (προστατευόμενα πνευματικά έργα, λογισμικό, μουσική κλπ).

Νόμιμη επεξεργασία:  Η MODISSIMO θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠ∆), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή για το ενδεχόμενο σύναψης προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι:

 • Για την πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας, των έλεγχο των προσόντων του ενδιαφερόμενου πριν από τη σύναψη της σύμβασης, την αξιολόγηση του Βιογραφικού Σημειώματος.
 • Για την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας από την εργατική, ασφαλιστική, φορολογική νομοθεσία, την αναγκαιότητα για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
 • Για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της  ατομικής επιχείρησης.
 • Για την τήρηση των φορολογικών μας υποχρεώσεων (πχ έκδοση νομίμων παραστατικών).
 • Για την ανάγκη τήρησης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • Για ανάγκες επικοινωνίας.
 • Για την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων.
 • Για την διαχείριση των κλήσεών σας και για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
 • Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα/ υπηρεσίες μας καθώς και για ενημέρωση σας και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας.
 • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας είτε με χρήση του εντύπου της αίτησης άσκησης του πρόσφορου δικαιώματός σας, ως Υποκειμένου, είτε πχ χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας (unsubscribe).

Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας: Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες την επεξεργασία. Η επιχείρησή μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠ∆ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η επιχείρησή μας, επίσης, προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στη νομοθεσία, διαθέτοντάς σας ειδικά έντυπα άσκησης των δικαιωμάτων αυτών). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας: Η MODISSIMO θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε προϊόντα / υπηρεσίες, για να επικοινωνήσετε μέσω των social media με άλλους χρήστες ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Η MODISSIMO διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη αστική, φορολογική κλπ νομοθεσία (απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα: 20ετία), βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει ασφαλώς. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους: Κατά κανόνα, η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠ∆ΠΧ, ΕΕΤΤ, Α∆ΑΕ, εποπτικές Αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, cloud providers, επαγγελματικοί σύλλογοι, άλλα συστήματα διανομής. Στην επιχείρησή μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. ∆εν μπορούμε, όμως, να σας εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών, κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων Κωδικών Δεοντολογίας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας: Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Στην εταιρεία μας διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό που αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως: ανωνυμοποίηση όπου χρειάζεται, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης με κωδικούς για το προσωπικό, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες, που μας δίνετε, αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας. Έχει συνταχθεί Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας του άρθρου 30 ΓΚΠΔ για την επιχείρηση.

Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων: Εφόσον μας έχετε δώσει έγγραφη συγκατάθεση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή στα προφίλ μας στα κοινωνικά μέσα. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει εγγράφως σε αυτές. Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που τυχόν λάβατε από εμάς (unsubscribe).

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων: Η ιστοσελίδα ή τα προφίλ της επιχείρησής μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, οι οποίες σελίδες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία: Η επιχείρησή μας δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας ή των προφίλ μας στα κοινωνικά μέσα  για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων  εμπορικών  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. ∆εν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας. Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια: Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων (πελάτης, τρίτος, προμηθευτής, συνεργάτης, εργαζόμενος, υποψήφιος εργαζόμενος κλπ) έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας  (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23  ΓενΚαν). Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα, καθόσον ο Κανονισμός 2016/679 προβλέπει εξαιρέσεις, περιορισμούς και πρόσθετες προϋποθέσεις σχετικά με την άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στο κατάστημά μας, είτε  με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση, που αναφέρεται στην παρούσα, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει στο Υποκείμενο των Δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως τα παράπονά τους στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στην περίπτωση που σας ζητείται συγκατάθεση, ως νόμιμη βάση προς επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, με τους προαναφερθέντες, στην προηγούμενη παράγραφο, τρόπους. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Ισχύς της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την επιχείρηση στις 10-04-2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top