Όροι Χρήσης

Η MODISSIMO Α.Ε. προσφέρει προς χρήση το διαδικτυακό τόπο www.modissimo.gr υπό τους κάτωθι Oρους Xρήσης, τους οποίους οι πελάτες/επισκέπτες/χρήστες του καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και η συναλλαγή σας μαζί μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των όρων αυτών από εσάς. Επομένως, σας ζητούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας προτού, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα μας, προχωρήσετε σε κάποια αγορά ή χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία μας.

Το περιεχόμενο του ιστότοπού μας (ενδεικτικά: φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, σχέδια και παρεχόμενες υπηρεσίες), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της MODISSIMO Α.Ε. και διέπεται από τις ημεδαπές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών των στοιχείων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, μεταποίησης, διάθεσης, αλλοίωσης ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης υπό τρίτων. Ειδικότερα, το λογότυπο και το εμπορικό σήμα της επιχείρησης MODISSIMO υπόκεινται στους ημεδαπούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, που περιέχονται στο δικτυακό τόπο  www.modissimo.gr, να είναι ακριβείς, πλήρεις, αληθινές και επικαιροποιημένες. Ωστόσο, η MODISSIMO δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο πελάτης/επισκέπτης/χρήστης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Δε φέρουμε καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία, του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα: είναι πιθανό κατά καιρούς να σημειώνονται αλλαγές στις τιμές των προϊόντων μας. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε μεταβολές στα κόστη μεταφοράς ή σε μεταβολές τιμών από τους εμπόρους-προμηθευτές ή σε λόγους συναλλαγματικής ισοτιμίας κλπ.

Καταβάλλουμε, επίσης, κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας www.modissimo.gr, παρόλο που δεν εγγυώμεθα ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι απρόσκοπτες ή χωρίς σφάλματα ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει και/ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη/επισκέπτη/χρήστη από αυτήν τη διακοπή ή τη δυσλειτουργία.

Σας δηλώνουμε ότι δε διαχειριζόμαστε οι ίδιοι τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους πιθανόν να παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων (links) ή μέσω διαφημιστικών banners, και δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το δικό τους περιεχόμενο, στο οποίο τυχόν να περιηγηθείτε. Ειδικότερα: τυχόν σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.modissimo.gr. Αυτό δε σημαίνει ότι π.χ. αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών συνδέσμων ή ότι αποδεχόμαστε κάποια σχέση μας με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών συνδέσμων ή ότι εγγυόμαστε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ή την ποιότητα-ορθότητα-ακεραιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων κλπ. Είναι αυτονόητο ότι δεν αναλαμβάνουμε οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών, που περιέχονται σε τυχόν εξωτερικούς συνδέσμους. Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για περιπτώσεις τυχόν συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δε διαχειριζόμαστε. Η Πολιτική αυτή ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν συλλέγονται και επεξεργάζονται, σήμερα ή μελλοντικά, από τον ιστότοπό μας.

Η MODISSIMO Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να προχωρεί, χωρίς προειδοποίηση, σε προσθήκες, βελτιώσεις, τροποποιήσεις, παύσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.modissimo.gr και στους Όρους Χρήσης του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, για διάφορους λόγους και αιτίες, όπως: λειτουργικότητα, ασφάλεια κλπ. Αν συμβεί αυτό (τροποποίηση ή αλλαγή των όρων κλπ) δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Όσες συναλλαγές έχουν γίνει πριν από την τυχόν αλλαγή των όρων δεν θα επηρεαστούν.

Η MODISSIMO Α.Ε. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που τυχόν συλλέγονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που συλλέγονται ή θα συλλέγονται μελλοντικά από το διαδικτυακό τόπο www.modissimo.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία και διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, και, σε καμία περίπτωση, δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες Αρχές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση τυχόν προσωπικών δεδομένων από το διαδικτυακό τόπο www.modissimo.gr υπόκειται στους όρους της Πολιτικής αυτής καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.modissimo.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής κλπ των προσωπικών του δεδομένων.

Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ημεδαπού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τα ηλεκτρονικά μέσα και τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο από τον πελάτη/επισκέπτη/χρήστη, λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Ο πελάτης/επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των τυχόν μηνυμάτων ή αναρτήσεών του. Σε περίπτωση ανάρτησης παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού ή δυσφημιστικού, άσεμνο, ρατσιστικού ή κακόβουλο σχόλιου ή μηνύματος ή δήλωσης κλπ, διατηρούμε το δικαίωμα να το αφαιρέσουμε και να κινηθούμε νομικά κατά του υπευθύνου.

Συνεργαζόμαστε με διάφορους προμηθευτές για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κάποιοι κωδικοί προϊόντων παρουσιάζουν έλλειψη. Στη δυσάρεστη αυτή περίπτωση δε φέρουμε καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται προσπάθεια ώστε εκπρόσωπος του καταστήματός μας να επικοινωνήσει μαζί σας και να βρεθεί λύση για τη συναλλαγή σας.

Σε περίπτωση προϊόντων ελαττωματικών θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση ή και αλλαγή των προϊόντων. Είναι αυτονόητο ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο πελάτης/επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν αντίθετα στους κανόνες χρήσης του ή για σκοπό άλλον από αυτόν που προορίζεται.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύονται βάσει των κανόνων καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί αντίθετη προς το νόμο και, ως εκ τούτου, άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει αυτή, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια, για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από τους εν λόγω Όρους Χρήσης, είναι τα Δικαστήρια του νομού Αττικής.

Αν διαπιστώσετε κάποια πρόβλημα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο [email protected],  προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε.

Τέλος, για οποιαδήποτε απορία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top